HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

Spektrofluorimetar FluoroMax-4, HORIBA, Jobin Yvon

Spektrofluorimetar FluoroMax-4, HORIBA, Jobin Yvon

Spektrofluorimetar FluoroMax-4 HORIBA Jobin Yvon omogućava brzi rad uz vrhunsku osetljivost u fluorescentnim ispitivanjima. Fluorescentna spektroskopija sve više preuzima glavnu ulogu u analitici, jer za jedinjnja za koja se moze primeniti daje kako visoku osetljivost, tako i visoku specifičnost. Visoka osetljivost potiče od razlike u talsnim duzinama imedju ekscitujućeg i emitujućeg zračenja, tako da se dobija signal naspram suštinski nulte pozadine. Visoka specifičnost potiče od zavisnosti od dva spektra, ekscitacionog i emisionog. 3D skeniranje i konturno mapiranje pruzaju jedinstveni "otisak prsta" koji kvalitativno identifikuje jedinjenje. U fluorescentnoj analizi količina svetlosti emitovana pri odgovarajoj ekscitaciji se koristi kao mera koncentracije neke molekulske vrste, tako da se mogu detektovati jako niske koncentracije kao što su fg/ml.

Primena:

 1. Ispitivanje finih razlika u tercijernoj strukturi proteina praćenjem intrizične fluorescencije triptofana molekula proteina
 2. Odredjivanje konstanti vezivanja malih molekula (kao što su npr. polifenoli) za protein metodom kvenčinga triptofanske
 3. Ispitivanje površinske hidrofobnosti proteina, kao I malih promena u tercijernoj strukturi koja utiče na površinski hidrofobnost, praćenjem vezivanja hidrofobne fluorescentne boje (kao što je npr. ANS, 8-anilino-1-naftalensulfonska kiselina)
 4. Praćenje Maillardove reakcije detekcijom fluorescentnih proizvoda Maillard-ove reakcije
 5. Visoko osetljivo odredjivanje enzimske aktivnosti sa fluorescentnim supstratom
 6. Ispitivanje interakcija biološki aktivnih koordinisnih jedinjenja, kao što su platina (IV) I rutenijum (II) kompleksi, sa humanim serum albuminom i DNA telećeg timusa
 7. Korelacija strukture i osobina prirodnih i sintetičkih jedinjenja i njihovih kompleksa sa metalima

Soba: 509

Kontakt osoba : Prof. dr Ljuba Mandić, lab 403, phone: 333 66 76

Karakteristike:

 1. Ekscitacija: opseg 200-950nm
 2. Emisija: opseg 200-950nm
 3. Bandpass: 0-15nm kontinualno podešavanje omogućeno je putem računara
 4. Integraciono vreme: od 1 ms do 160s
 5. Ramanov signal vode: min. 400.000 cps, EX=350nm, EM=397nm, BP=5nm, integracija=1s
 6. Odnos signal/šum: 3000/1
 7. Termostatiran drzač za jednu kivetu. Dizajnirano za kivete sa 1cm svetlosnim putem. Odrzava temperaturu od -20 do 80C.

Objavljeni naučni radovi sa rezultatima dobijenim na Fluoro max-4, HORIBA, Jobin Yvon:

 1. Stanic-Vucinic D, Prodic I, Apostolovic D, Nikolic M, Cirkovic Velickovic T: Structure and antioxidant activity of beta-lactoglobulin-glycoconjugates obtained by high-intensity ultrasound induced Maillard reaction in aqueous model systems and neutral conditions. Food Chemistry 2013;138: 590-599
 2. Stojadinovic M, Ognjenovic J, Radosavljevic J, Vesic J, Stanic-Vucinic D, Cirkovic Velickovic T: Binding affinity between dietary polyphenols and beta-lactoglobulin negatively correlates with the protein susceptibility to digestion and total antioxidant activity of formed complexes. Food Chemistry 2013;136:1263-1271
 3. Stanic-Vucinic D, Stojadinovic M, Atanaskovic-Markovic M, Ognjenovic J, Gronlund H, Van Hage M, Lannto R, Sancho A, Cirkovic Velickovic T: Structural changes and allergenic properties of beta-lactoglobulin upon exposure to high-intensity ultrasound. Molecular Nutrition & Food Research 2012, 56 (12): 1894-1905Ova web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu